jueves, 25 de junio de 2020

EDITH RAMOS GUERRA - TAKIRISUN


01 Chasquita
02 Achankara Pankarita
03 Jachirista
04 Despedida
05 Hualaycho
06 Esperanza Mía
07 Azangarina Cholada
08 Pajonal
09 Maypi Kanki
10 Aukilita Lichucita
11 Puya Puyita
12 Wari Wawa
13 Qoychuquy
14 Kuna Takiraki


Share:

0 comentarios:

Publicar un comentario