Discos Andinos AWATIÑAS - ALTIPLANO - MUSICA ANDINA | DISCOS ANDINOS

AWATIÑAS - ALTIPLANO


01 Altiplano
02 K'antu De Charazani
03 Wilamaj Wilajawa
04 Taypik'ala
05 Kunturi Mallku
06 Ak'apana
07 Sartasiñawi
08 K'aspani
09 Inca Wila
10 Llakt'ata
11 Apachita
12 Suri Siku
13 Sayri
14 Ch'allapata
15 Wara Wara
16 Yuri De Yuriña
17 Anata Uru
18 Jilata0 comentarios:

google71a528b2bfa460c1.html