Discos Andinos BOLIVIA MANTA - AUKI PACHA - MUSICA ANDINA | DISCOS ANDINOS

BOLIVIA MANTA - AUKI PACHA

01 Auki Pacha
02 Huasicama
03 Chovena Oriental
04 Hojita Verde
05 Moreno Mayor
06 Festejo A Jumechi
07 Sankayo Cacharpaya
08 Gazela
09 Morenos De Oruro
10 Wayno Ch'uta
11 Chiriwano
12 Ruperta
13 Lakitas0 comentarios:

google71a528b2bfa460c1.html